Condicions de Participació

La inscripció al Certamen correspon als centres educatius i l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent, amb l’antelació establida per poder complir el calendari previst.

El centre educatiu es fa responsable de l’obtenció de les autoritzacions i els consentiments necessaris, dels alumnes, tutors/es i/o representants legals, tant per a participar en representació de l’escola en el Certamen com per a comunicar les dades personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb les finalitats exposades.

El model d’autorització el poden baixar ací.

Cessió gratuïta de drets d’imatge dels participants

Els pares i mares i/o tutors de menors que participen en les diverses fases del Certamen DE VIVA VEU autoritzen a FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i a FEETS Gestió de Projectes S.L.U, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i a la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, per tal que FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i FEETS Gestió de Projectes S.L.U puga realitzar la captació, reproducció i publicació de la imatge dels seus fills i filles durant els actes públics relacionats amb el Certamen de lectura en veu alta, per a il·lustrar materials promocionals del web del Certamen, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respecten de forma estricta el seu honor i intimitat. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i FEETS Gestió de Projectes S.L.U de l’esmentat Certamen. Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o mares i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i amb FEETS Gestió de Projectes S.L.U.

Dades personals

Les dades subministrades voluntàriament pel representant de l’escola s’incorporaran en un fitxer de dades personals de col·laboradors de FULL Fundació pel Llibre i la lectura (CIF G98558349) i de FEETS Gestió de Projectes, SL (CIF B97287460), protegit amb les mesures de seguretat legalment establides.

Informació

A través de la pàgina web www.devivaveu.es, el correu electrònic info@devivaveu.es o els telèfons 963 975 833 o 699 858 072 els centres educatius, participants, familiars, etc. podran formular qualsevol pregunta relacionada amb la participació en el concurs.

Acceptació de les bases

La participació en el Certamen implica la total acceptació del contingut d’aquestes bases. FULL Fundació pel Llibre i la Lectura i FEETS Gestió de Projectes SL, com a entitats organitzadores del Certamen, es reserva el dret a modificar-les, prèvia comunicació a través de la pàgina web o les xarxes socials del projecte. Qualsevol problema en l’aplicació de les bases la resoldrà la direcció del projecte.